Nov
11
Mon
Veterans Day, no school
Nov 11 all-day
Nov
13
Wed
Day 1
Nov 13 all-day
String Orchestra @ Studio B
Nov 13 @ 2:45 pm – 4:00 pm
8th Grade Family Open House @ gym
Nov 13 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Nov
14
Thu
Day 2
Nov 14 all-day
Jazz Big Band Rehearsal
Nov 14 @ 2:45 pm – 3:50 pm
Jazz Ens (4:00 Combo): Rehearsal @ Band Room
Nov 14 @ 4:00 pm – 4:55 pm

Members: 1819 4:00 Combo Members and all new students, too!

Jazz Ens ( Combo): Rehearsal @ Band Room
Nov 14 @ 5:00 pm – 5:55 pm

Members: 1819 5:00 Combo Members, for now.

LAPA Meeting @ Library
Nov 14 @ 6:00 pm – 7:30 pm